• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Plakat informacyjny

 

"OPIEKA WYTCHNIENIOWA" - EDYCJA 2021

Flaga oraz godło

Powiat Bieruńsko-Lędziński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o przystąpieniu w 2021 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, zwanego dalej „Programem”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, tj. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568,875).

z terenu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Powiat Bieruńsko-Lędziński otrzymał, na podstawie złożonego wniosku, środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 6 120,00 zł, jako dofinansowanie stanowiące całkowitą wartość realizacji zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021.

W ramach realizacji Programu planuje się przyznać usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki:

1) 2 członkom rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa,

2) 1 członkowi rodziny lub opiekunowi sprawującemu bezpośrednią opiekę nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, któremu będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa.

Szczegółowych informacji o Programie udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - nr tel.: 32 324 08 21 lub 32 324 08 12.

do góry