• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00

RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Bieruniu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych w zależności od kompetencji organu/jednostki są odpowiednio:

1) dla zadań Starosty - Starosta Bieruńsko-Lędziński,

2) dla zadań powiatu - Powiat Bieruńsko-Lędziński,

3) dla zadań z zakresu zatrudnienia oraz organizacji pracy w Starostwie - Starostwo Powiatowe w Bieruniu reprezentowane przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego.

2. Dane kontaktowe Administratora: Starostwo Powiatowe w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, 43-155 Bieruń, telefon +48 32 226 91 00, email: 

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod numerem +48 32 226 91 00 lub wysyłając informację na adres e-mail: 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu, zgodnie z art. 6, art. 9 i art. 10 RODO.

5. Odbiorcami danych, czyli podmiotami którym dane osobowe mogą być ujawnione w zależności od realizowanego zadania lub usługi, są lub będą:

1) strony postępowania administracyjnego,

2) organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych, w celach i zakresie wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

3) inne podmioty, w tym te, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Starosta Bieruńsko-Lędziński, Powiat Bieruńsko-Lędziński lub Starostwo Powiatowe w Bieruniu.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w ust. 4, a następnie, w przypadku materiałów archiwalnych, przez czas określony w szczególności w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W niektórych przypadkach okres przechowywania danych określają inne przepisy szczegółowe stanowiące podstawę realizacji zadań.

7. W przypadkach określonych przepisami prawa osobie, której dane są przetwarzane przysługują niżej wymienione uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

2) prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych,

5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem prawa, w tym przepisów RODO.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawierana między stronami umowa. W takim przypadku niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację czynności lub usługi, bądź zawarcie umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

do góry