• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiat Bieruńsko-Lędziński zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://powiatbl.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 • treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i  zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Aktualnie niedostępnymi są jedynie pliki do pobrania. Rozpoczęliśmy szereg działań wraz z  cyklem szkoleń, który pozwoli na pełne uzyskanie dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny strony Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1, tylko w artykułach)
 • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Anna Cykarska-Klimczyk, adres e-mail
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 226 91 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z  żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w  sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Bieruniu ul. Św. Kingi nr 1, 43-155 Bieruń

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 Dojazd

Do Starostwa Powiatowego w Bieruniu można dojechać komunikacją publiczną do  przystanku Bieruń Ściernie.

Przystanek Ściernie jest położony około 300 m od budynku Starostwa Powiatowego w  Bieruniu.

Wejście:

Wejście główne oznaczone jest  znacznikiem TOTUPOINT.

Jak wejść do budynku?

Główne wejście do budynku Starostwa przystosowane jest dla osób z  niepełnosprawnościami.

Wybudowane jest w formie przeszklonego wiatrołapu otwierane  automatycznymi drzwiami bez progu drzwiowego mogącego utrudniać przejechanie osobie poruszającej się na  wózku inwalidzkim. Szyby drzwi zostały oznakowane kontrastowo poprzez naklejenie pasków taśmy w  kolorze żółtym i niebieskim, wskazując tym samym osobie niedowidzącej, że podchodzi do przeszkody, minimalizując ryzyko zderzenia się z nimi.

Po wejściu do budynku, w holu głównym znajduje się Kancelaria Ogólna Starostwa, która jest wyposażona w ladę potrzebną do obsługi klientów.

Lada jest zainstalowana na wysokości umożliwiającej obsługę oraz  dostęp osobom poruszającym się na wózkach oraz niskorosłym, jak również możliwe jest dostawienie krzeseł dla klientów mających problemy ze staniem.

Po wejściu do budynku osoba z niepełnosprawnościami może skorzystać z pomocy pracownika Kancelarii. Jeżeli  spotkanie zostało wcześniej umówione,  pracownik zaprowadzi na miejsce spotkania.

Jak możesz się z nami skontaktować:

e-mail:

tel. 032 226 91 00

fax 032 226 90 00

adres: Starostwo Powiatowe w Bieruniu ul. Św. Kingi nr 1, 43-155 Bieruń.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek posiada udogodnienia dla osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Drzwi wejścia głównego — wózek inwalidzki może przez nie łatwo przejechać, drzwi  są rozsuwane automatycznie,

W holu głównym, po prawej stronie jest winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażona w poręcz, w system dźwiękowy, który informuje o numerze piętra oraz przyciski oznakowane dotykowo.

Przed każdym biegiem schodów, zarówno w holu głównym, jak i na bocznej klatce schodowej,   zostały nałożone wypukłe pasy  wykonane z wulkanizowanej gumy w kolorze żółtym  ostrzegające osoby niewidome, że właśnie dochodzą do przeszkody.

Na każdym poziomie w budynku znajduje się toaleta, dla osób z niepełnosprawnością ruchową i  poruszających się na wózku, wyposażona w system  alarmowy uruchamiany poprzez pociągnięcie za  przewód znajdujący się  przy toalecie.

Pociągnięcie za sznurek uruchamia dzwonek alarmowy informujący o konieczności udzielenia pomocy.

Korytarze są szerokie, co umożliwia swobodne poruszanie się  osobie na wózku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

Dostępność Kancelarii dla osób niesłyszących lub słabosłyszących:

Starostwo Powiatowe posiada dwie pętle indukcyjne zainstalowane: w Kancelarii Głównej oraz w kasie.

W  Kancelarii urzędu jest możliwy kontakt w języku migowym poprzez  usługę wideotłumacza PJM przez skype’a.

Poszczególne Wydziały Starostwa obsługujące klientów zostały wyposażane w karty komunikacyjne ułatwiające nawiązanie kontaktu z osobą głuchą  w sytuacji, gdy nie będzie dostępny tłumacz języka migowego.

Budynek Starostwa wyposażony jest w dźwiękowe wspomaganie w poruszaniu się osobom niewidomym i słabowidzącym oparte  o sieć urządzeń wykorzystujących technologie BlueTooth.

 Aplikację TOTUPOINT można pobrać bezpłatnie na smartfon. Pozwala  użytkownikom na odczytanie transmitowanych przez nie informacji tekstowych oraz uruchomienie komunikatu dźwiękowego. W ten sposób klient może łatwo odnaleźć właściwe drzwi.

Urządzenia zostały rozmieszczone w kilkunastu miejscach, w tym między innymi przy:

 • głównym wejściu do budynku Starostwa,
 • wejście do budynku Starostwa od strony Wydziału Komunikacji
 • Kancelarii Ogólnej,
 • kasie,
 • Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
 • Wydziale Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Zdrowia,
 • Sekretariacie Zarządu Powiatu,
 • Gabinecie Sekretarza,
 • Wydziale Edukacji,
 • Biurze Prawnym,
 • Wydziale Środowiska i Rolnictwa,
 • Wydziale Budownictwa i Architektury,
 • Windzie (przy drzwiach do windy na parterze i na I piętrze)
 • Toaletach dla osób z niepełnosprawnościami (na parterze oraz na I piętrze)

System opiera się na infrastrukturze zbudowanej ze znaczników elektronicznych oraz personalnych urządzeniach mobilnych, jakimi mogą być smartfony lub tablety. Dostępność dla osób z problemami wzroku bazuje na fakcie, że te urządzenia mobilne są udźwiękowione, a zatem dostępne bezwzrokowo.

Kancelaria ogólna została  wyposażona w ramkę do podpisów oraz lupy optyczne  przeznaczone dla osób niewidomych, słabowidzących i z problemami motorycznymi, ułatwiające  zapoznanie się z dokumentami w formie papierowej, a których zbyt mała czcionka tekstu utrudnia ich swobodne przeczytanie, czy  też wypełnienie i złożenie odręcznego podpisu w prawidłowym miejscu.

Zaraz za wejściem do budynku została umieszczona tablica z rozmieszczeniem pomieszczeń wykonana w kontrastowych kolorach i z zastosowaniem dużej czcionki.

Tablica informuje:

jakie pomieszczenia znajdują się w budynku, na którym piętrze, o numerach poszczególnych pokojów i sprawach, które można tam załatwić.  

W wiatrołapie wejścia głównego została umieszczona tyflomapa - plan dotykowy, na którym dotykiem osoby niewidome mogą zapoznać się z rozmieszczeniem pomieszczeń oraz korytarzy.

 W tablicy z tyfloplanem  zamontowano urządzenie wydające dźwięk naprowadzający.

Dzięki niemu osoby niewidome będą mogły odnaleźć tyfloplan, bez konieczności korzystania z pomocy innej osoby.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Dostępność parkingu

Parking dla petentów przed wejściem głównym do budynku Starostwa Powiatowego posiada cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dostępność Kancelarii dla osób niesłyszących lub słabosłyszących: Starostwo Powiatowe posiada usługę wideo tłumacza języka migowego przez Skype’a.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoba niepełnosprawna może  skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Zgłoszenie potrzeby pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany:

 

na  adres: Starostwo Powiatowe w Bieruniu ul. Św. Kingi 1, 43-155 Bieruń,

numer telefonu: 032 226 91 00

numer faksu: 032 226 90 00

e-mail:

Może być również dokonane za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2021-03-31 RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI 30.03.2021 R. WERSJA DOSTĘPNA.pdf
ilość pobrań: 1313
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI 30.03.2021 R. WERSJA DOSTĘPNA.pdf 62.08KB zobacz
pdf 2021-03-31 RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI 30.03.2021 R..pdf
ilość pobrań: 1446
RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI 30.03.2021 R..pdf 106.77KB zobacz
do góry