• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Dla osób z Niepełnosprawnościami/Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych została powołana Zarządzeniem nr 34/2023 r. z dnia 16 sierpnia 2023 r. Jest organem opiniodawczo-doradczym, tworzą ją przedstawiciele działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna:

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z póź. zm.) oraz §9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 62, poz. 560)

 

W skład powołanej przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego na kadencję 2023-2027 Rady wchodzą:

 • Anna Kołodziejczyk

 • Przewodnicząca Rady - Zastępca Dyrektora Ośrodka Błogosławiona Karolina w Lędzinach,

 • Dorota Moryc

 • Wiceprzewodnicząca Rady - przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski koło w Tychach

 • Magdalena Sosna-Gongor

 • Sekretarz Rady - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach,

 • Teresa Misterek

 • Członek Rady - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Chełmie Śląskim,

 • Karolina Piekorz

 • Członek Rady - przedstawiciel Stowarzyszenia "DOBRO BEZ GRANIC" w Świerczyńcu.

 

Zakres działalności

Do zakresu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy m.in.:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

 1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

 2. realizacji praw osób niepełnosprawnych;

 1. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

 2. Ocena realizacji programów;

 3. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Działalność rady

Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych. Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół.

 

Osoba do kontaktu

Krystian Grzesica
Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami
ul. Lędzińska 24a, 43-140 Lędziny, II p. pok.207
tel.: +48 662 033 775
e-mail: pelnomocnik.zk@powiatbl.pl

do góry