• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Dla Mieszkańca/Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Informujemy, że na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, na podstawie ustawy w dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Osoby te przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie. Jednakże w takim przypadku wciąż istnieje obowiązek uprzedniego umówienia się.

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy zapisać się na termin wizyty w  następujących godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bieruniu: poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek - czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00, pod numerem telefonu: +48 32 226 91 18 zaznaczając, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego). Udzielanie porad, we wszytkich przypadkach odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Po udzielonej poradzie prawnej osoba uprawniona może anonimowo wyrazić swoją opinię na temat udzielonej jej porady wypełniając część B Karty Pomocy, którą otrzymuje od osoby udzielającej jej porady, a następnie wrzuca ją do zamkniętej, nieprzezroczystej urny znajdującej się w punkcie.

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, 
  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
  i pisma w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
 • nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZLOKALIZOWANE W 2024 ROKU NA TERENIE POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO:

  Poniedziałek: 8:00 - 12:00 (NPP, NPO i M*)
Bieruń, ul. Warszawska 168 Wtorek: 8:00 - 12:00 (NPP)
(Powiatowy Zarząd Dróg, I piętro. pok. 27) Środa: 11:30 - 15:30 (NPP)
 Obsługiwany przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA Czwartek: 11:30 - 15:30 (NPP, NPO i M)
  Piątek: 8:00 - 12:00 (NPP)
   
  Poniedziałek: 13:00 - 17:00 (NPP i M)
Lędziny, ul. Lędzińska 24 Wtorek: 8:30 - 12:30 (NPP)
(Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, parter, pok.102a) Środa: 7:50 - 11:50 (NPP i M)
Obsługiwany przez adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz radców prawnych z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach Czwartek: 8:00 - 12:00 (NPP)
  Piątek: 10:00 - 14:00 (NPP)

Wyjaśnienia skrótów

 • NPP - nieodpłatna pomoc prawna
 • NPO - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
 • M - nieodpłatna mediacja
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Dla mieszkańca
pdf 2020-11-12 Lista jednostek - zaktualizowane przez Bieruń, Lędziny, Chełm Śląski, Imielin, Bojszowy.pdf
ilość pobrań: 1589
Lista jednostek - zaktualizowane przez Bieruń, Lędziny, Chełm Śląski, Imielin, Bojszowy.pdf 284.31KB zobacz
do góry