• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Portal Oświatowy/Załatwianie spraw/Placówki niepubliczne - zgłoszenie do ewidencji

Placówki niepubliczne - zgłoszenie do ewidencji

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1082) - art. 168

Wymagane dokumenty
 • Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego,
 • Potwierdzenie osobowości prawnej wnioskodawcy:
  1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku osoby prawnej,
  2. Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - w przypadku osoby fizycznej,
  3. Pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prowadzącej szkołę/placówkę,jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,
 • Informacja o warunkach lokalowych zapewniających:
  1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  2. realizację innych zadań statutowych,
  3. możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe,
  4. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy (spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto należy dołączyć dokument potwierdzający dysponowanie pomieszczeniem,w którym odbywać się będą zajęcia np. akt własności lokalu, umowa najmu, dzierżawy lub użyczenia.

 • Statut szkoły lub placówki (zgodny z art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe),
 • Kwalifikacje kadry pedagogicznej i dyrektora,
 • Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe,
 • Pozytywna opinia Śląskiego Kuratora Oświaty (dotyczy szkół), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust 3 ustawy Prawo oświatowe,
 • Pozytywna opinia Śląskiego Kuratora Oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach  wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt. 1  - w przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych,
 • Opinia instytucji odpowiedzialnej za wskazanie staroście ośrodka, do którego ma być skierowany nieletni, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018 r. poz. 969), z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych - w przypadku młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
 • Opinia Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

 

Formularze do pobrania
 • Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego,
 • Informacja o warunkach lokalowych,
 • Kwalifikacje kadry pedagogicznej i dyrektora,
 • Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe
Opłaty

brak

Termin załatwienia sprawy

Wpisu do ewidencji dokonuje się w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego zgłoszenia.

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji jest doręczane zgłaszającemu z urzędu.

Kopia zaświadczenia jest przekazywana właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.    

 

Decyzja o odmowie wpisu do ewidencji jest wydawana w przypadku, gdy:

-  zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych lub podane w nim dane są błędne i  mimo wezwania nie zostało ono uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie bądź też, gdy statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Śląskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pok. 219, tel. +48 32 226 91 66/67

Godziny pracy
 • poniedziałek: 7:30-17:00
 • wtorek-czwartek: 7:30-15:30
 • piątek: 7:30-14:00
Uwagi

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana zgłosić  w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. 

 

Kategoria: Placówki niepubliczne - zgłoszenie do ewidencji [4]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2022-02-01 Zgłoszenie do ewidencji - Zobowiazanie do przestrzegania wymagan okreslonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.docx
ilość pobrań: 23
Zgłoszenie do ewidencji - Zobowiazanie do przestrzegania wymagan okreslonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.docx 15.33KB -
docx 2022-02-01 Zgłoszenie do ewidencji - Kwalifikacje kadry pedagogicznej i dyrektora.docx
ilość pobrań: 16
Zgłoszenie do ewidencji - Kwalifikacje kadry pedagogicznej i dyrektora.docx 15.46KB -
docx 2022-02-01 Zgłoszenie do ewidencji - Informacja o warunkach lokalowych.docx
ilość pobrań: 13
Zgłoszenie do ewidencji - Informacja o warunkach lokalowych.docx 17.21KB -
docx 2022-02-01 Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.docx
ilość pobrań: 14
Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.docx 22.17KB -
do góry