• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00

Awans zawodowy nauczycieli

Wniosek o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1762) - art. 9b ust. 2.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 2200) - § 9
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego,
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe, a także akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem),
 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem),
 • Ocena dorobku zawodowego za okres stażu (kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem),
 • Zaświadczenie dyrektora szkoły o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy.

Formularze do pobrania

Wniosek o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Opłaty

brak

Termin załatwienia sprawy

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pok. 219, tel. +48 32 226 91 66/67

Godziny pracy
 • poniedziałek: 7:30-17:00
 • wtorek-czwartek: 7:30-15:30
 • piątek: 7:30-14:00
Uwagi

brak

Kategoria: Awans zawodowy nauczycieli [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2020-09-22 Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego
ilość pobrań: 62
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 2.8MB -

 

do góry