Zakończył się projekt RPO

21 Września 2022

Dnia 30.09.2022 r. zakończył się od kilku lat trwający projekt pn. "Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych."

Do projektu przystąpiły 4 miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza (Lider projektu), Jaworzno, Sosnowiec, Tychy oraz 2 powiaty: powiat będziński oraz powiat bieruńsko-lędziński.

Przedmiotem projektu była modernizacja baz danych, głównie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w celu zwiększenia aktualności i podniesienia wiarygodności baz danych poprzez doprowadzenie do zgodności ich treści z odpowiadającym im obrazem rzeczywistym w przestrzeni geograficznej wraz z dostosowaniem ich struktury i atrybutów odpowiadającym nowym regulacjom prawnym zawartym w znowelizowanych rozporządzeniach, wydanych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W szczególności w ramach projektu:

  • przeprowadzono kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków,
  • utworzono kompletne bazy danych BDOT500 i GESUT,
  • dokonano cyfryzacji (digitalizacji) rejestrów, ewidencji i innych zasobów źródłowych prowadzonych dotychczas w formie papierowej,
  • dostosowano bazy danych pzgik do wymogów przepisów prawa i do nowych modeli pojęciowych,
  • zakupiono nowy sprzęt do digitalizacji i przechowywania danych,
  • wykonano zdjęcia lotnicze, na podstawie których powstała ortofotomapa oraz serwisy mapowe:  ukośne, retromapy oraz model 3d powiatu,
  • uruchomiono e-usługi dla społeczeństwa w tym m.in. sklep internetowy dla obywateli (do zamawiania dokumentów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz aplikację mobilną,
  • uruchomiono stronę internetową projektu partnerskiego oraz portal danych otwartych.

Podjęte w ramach projektu działania mają na celu zwiększenie zdolności instytucjonalnej wykonywania zadań statutowych przez jednostki samorządu terytorialnego z równoczesnym zapewnieniem, zarówno administracji publicznej, jak i społeczeństwu (użytkownikom baz danych), dostępu do wysokiej jakości danych i świadczenia usług elektronicznych na możliwie najwyższym poziomie. Aby osiągnąć ww. cele projektu dokonano również rozbudowy istniejących systemów teleinformatycznych (dziedzinowych i GIS) oraz infrastruktury technicznej.

Projekt był realizowany od 21.07.2014 do 30.09.2022.

Wartość całkowita projektu: 44 291 831,09 PLN

Wartość dofinansowania: 36 215 079,94 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: II. Cyfrowe Śląskie, działanie: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

baner promocyjny

do góry