Strona główna/Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami/Aktualności Wydziału/Informacja od GGK dla Wykonawców prac geodezyjnych (..)

Informacja od GGK dla Wykonawców prac geodezyjnych dotycząca zawiadamiania o czynnościach ustalenia przebiegu granic

22 Maja 2023

Na prośbę p.o. GGK p. Alicji Kulki przekazujemy Wykonawcom prac geodezyjnych pismo dotyczące prawidłowego zawiadamiania podmiotów ujawnionych w EGiB o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Treść pisma:

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie zapisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz. U. poz. 745) zmianie ulegają zasady zawiadamiania podmiotów
ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków o czynnościach ustalenia przebiegu
granic działek ewidencyjnych.
Zgodnie z § 1 pkt 8 wspomnianego rozporządzenia w § 32 ust. 3 wprowadza się zapis,
iż zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w
pierwszej kolejności należy przekazać na adres pobytu stałego jeśli został ujawniony
w ewidencji gruntów i budynków (egib). W przypadku gdy adres pobytu stałego nie
został ujawniony zawiadomienie o ww. czynnościach należy przekazać na adres
zameldowania na pobyt stały wykazany w egib na podstawie rejestru PESEL.
Natomiast zgodnie z treścią § 32 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U.
poz. 1390 z późn. zm.) jeżeli właściciele lub władający nieruchomością nie są znani
lub nie są znane ich adresy zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby
zawiadomienie należy wywiesić na tablicy ogłoszeń i stronach BIP starostwa.
Wspomniany przepis nie odnosi się do informacji o adresie pobytu stałego.W związku
z tym, w przypadku gdy w egib wykazany jest adres pobytu stałego ale brak jest
ujawnionego adresu zameldowania na pobyt stały, wykonawca zobowiązany jest
zwrócić się do starosty o wywieszenie zawiadomienia o czynnościach ustalenia
przebiegu granic działek ewidencyjnych na tablicy ogłoszeń i stronach BIP starostwa.

Podobne wiadomości:

do góry