• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

4 Stycznia 2024

Starosta Bieruńsko-Lędziński informuje, że od dnia 01.01.2024 r. wprowadzone zostały zmiany do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nimi właściciel pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację (obecnie zgłosić nabycie) w terminie 30 dni od dnia:

 1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
 3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu nabytego na terytorium Polski w drodze spadku 30-dniowy termin biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu nabytego na terytorium Polski jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

Jednocześnie pozostają w mocy przepisy nakładające na właściciela pojazdu obowiązek  zawiadomienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zbyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym np. zmianie parametrów technicznych pojazdu dotyczących mas, montażu dodatkowych instalacji czy zmianie miejsca zamieszkania właściciela.

Wnioski w sprawie zarejestrowania pojazdu oraz zawiadomienia o zbyciu i zmianie stanu faktycznego dotyczącego wpisu w dowodzie rejestracyjnym właściciel pojazdu składa do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu. W przypadku współwłasności pojazdu dla skuteczności zawiadomienia o zbyciu pojazdu wystarczającym jest zawiadomienie przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu.

Zmianie ulegną także przepisy dotyczące kar administracyjnych nakładanych na właścicieli pojazdów o których mowa powyżej. Zgodnie z nowymi przepisami, kto nie złoży tego wniosku o zarejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami i mających na rejestrację 90 dni kara pieniężna wyniesie 1 000 zł. W przypadku, gdy naruszenie terminu przekroczy 180 dni wysokość kary ulegnie podwojeniu i wyniesie 1 000 zł, a dla przedsiębiorców prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami 2 000 zł.

W przypadku braku zgłoszenia staroście faktu zbycia pojazdu kara wyniesie 250 zł.

Bardzo ważną okolicznością jest, że zgodnie z nowymi przepisami do powyższych kar pieniężnych nie stosuje się przepisów art. 189d-189f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Oznacza to w praktyce, że w gdy zostanie stwierdzone naruszenie terminu na zarejestrowanie pojazdu lub zgłoszenie jego zbycia starosta nie może odstąpić od nałożenia kary, zmienić jej wysokości czy uwzględnić inne okoliczności powodujące naruszenie terminu.

Jednocześnie nowe przepisy dotyczyć będą wyłącznie przypadków, gdy sprowadzenie pojazdu, jego nabycie lub zbycie nastąpi od 1 stycznia 2024 r. Do wszystkich umów zawartych wcześniej stosowane będą przepisy dotychczasowe.

do góry