• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00

ZAWIADOMIENIE

17 Czerwca 2024

Zawiadomienie

o wydaniu decyzji o wygaszeniu rejestracji pojazdów

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) Starosta Bieruńsko- Lędziński zawiadamia, że zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw
w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U.2023 poz. 1394 ) w dniu 10 czerwca 2024 r. wydane zostały decyzje o wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wykaz pojazdów, w stosunku do których wydane zostały decyzje o wygaśnięciu rejestracji pojazdu zostanie opublikowany na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Bieruniu niezwłocznie po jego otrzymaniu z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Wszelkich innych informacji w sprawie wyżej wymienionego wykazu pojazdów udzielają pracownicy Wydziału Komunikacji w Bieruniu ul. św. Kingi 1 oraz filii Wydziału Komunikacji w Lędzinach ul. Lędzińska 24 osobiście w godzinach urzędowania i pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bieruniu.

 

do góry