• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

8 Lutego 2023

Nadzór nad lasami niepaństwowymi - jeżeli jesteś właścicielem lasu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako Ls (użytek leśny), powinno Cię to zainteresować

Pod pojęciem lasów niepaństwowych należy rozumieć wszystkie grunty leśne niestanowiące własności Skarbu Państwa. Można tu zaliczyć zarówno lasy prywatnych właścicieli jak i lasy spółek, wspólnot, stowarzyszeń, gmin itp.

Zgodnie z zapisem art. 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta.

Starosta od 1999 r. co roku powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarnu Państwa, a mianowicie:

 1. Nadleśniczemu Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kobiór - dotyczy lasów występujących na terenie gminy Bieruń i Bojszowy;
 2. Nadleśniczemu Lasów Państwowych Nadleśnictwa Katowice - dotyczy lasów występujących na terenie gmin: Lędziny, Imielin oraz Chełm Śląski.

Gospodarka leśna w lasach niepaństwowych prowadzona jest na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasów (dalej UPUL) lub decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. UPUL sporządzany jest dla kompleksów leśnych powyżej 10 ha (kompleks tworzyć mogą lasy różnych właścicieli) natomiast inwentaryzację sporządza się dla kompleksów leśnych poniżej 10 ha. UPUL dotyczący osób fizycznych i wspólnot gruntowych sporządzany jest na koszt starosty, dla pozostałych własności na koszt ich właścicieli. Inwentaryzacja stanu lasów (bez względu na własność użytku leśnego) sporządzana jest na koszt starosty.

UPUL jest to dokument opisujący las i grunty przeznaczone do zalesienia oraz określający zadania z zakresu gospodarki leśnej (ilość drewna przewidzianego do pozyskania, rozmiar zalesień i odnowień, pielęgnowanie i ochronę lasu, w tym również ochronę p-poż). Uproszczone plany urządzenia lasu sporządzane są na okres 10 lat. W lasach, dla których nie ma opracowanych takich planów, zadania niezbędne do wykonania ustala się w drodze decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o sporządzoną inwentaryzację stanu lasu.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA LASU

Obowiązki właściciela lasu uregulowane zostały w ustawie o lasach. Właściciele lasów są obowiązani do trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania, a w szczególności do:

 • zachowania w lasach roślinności leśnej (upraw leśnych) oraz naturalnych bagien i torfowisk;
 • ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu;
 • pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej;
 • przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w planie urządzenia lasu, uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3;
 • racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez: pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

Właściciele lasów obowiązani są również do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do:

 • wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów;
 • zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych;
 • ochrony gleby i wód leśnych.

Prace z zakresu gospodarki leśnej realizowane przez właścicieli lasów na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego powinny odbywać się po wcześniejszym ich uzgodnieniu z osobą nadzorującą lasy niepaństwowe.

Nadmieniam, że czynności związane z gospodarką leśną,w ramach prowadzonego nadzoru, bezpośrednio wykonują:

Dotyczy lasów na terenie Gmin: Bieruń i Bojszowy - Nadleśnictwo Kobiór

 1.  Leśniczy Leśnictwa Międzyrzecze - p. Wojciech Wyleżuch, tel. 606 884 764 w obrębie MIĘDZYRZECZE.
 2.  Leśniczy Leśnictwa Świerczyniec - p. Krzysztof Zięba, tel., 606 412 353 w obrębach: BOJSZOWY, BOJSZOWY NOWE, ŚWIERCZYNIEC, JEDLINA, BIERUŃ STARY, BIERUŃ NOWY, ŚCIERNIE, BIJASOWICE, CZARNUCHOWICE.

 Dotyczy lasów na terenie Gmin: Lędziny, Imielin i Chełm Śląski - Nadleśnictwo Katowice

 1. Leśniczy Leśnictwa Imielin - p. Maciej Grabowski, tel. 519 165 599 w obrębach: GAĆ, IMIELIN (część).
 2. Leśniczy Leśnictwa Górki - p. Barbara Mach-Myrcik, tel. 605 100 158 w obrębach: LĘDZINY (część), HOŁDUNÓW, GOŁAWIEC, GÓRKI, IMIELIN (część), CHEŁM ŚLĄSKI, KOPCIOWICE.
 3. Leśniczy Leśnictwa Lędziny - p. Adam Grochowiec, tel. 607 233 191 w obrębie LĘDZINY (część).

Jednocześnie informuję, że drewno pozyskane w lasach niepaństwowych (prywatnych) podlega ocechowaniu. Cechowanie drewna, jest czynnością poprzedzającą wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna, umożliwiającą identyfikację drewna (pomiar miąższości, określenie gatunku, rodzaju sortymentu) określającą jego właściciela oraz potwierdzającą prawidłowość jego pozyskania. Świadectwo legalności pozyskania drewna stanowi, że właściciel pozyskał drewno zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o lasach.

do góry