• ul. św. Kingi 1
  43-155 Bieruń
  +48 32 226 91 00
 • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
  Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
  Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja (..)

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

29 Kwietnia 2022

flaga i godło Polski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż po raz kolejny przystąpiło do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Programem”.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

1.Adresatami Programu są:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 • o stopniu znacznym lub
 • o stopniu umiarkowanym
 • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

2.Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności  polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np.: muzeum, teatr kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 9 do Programu (w załączeniu).

3. Powiat Bieruńsko-Lędziński w 2022 roku na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 pozyskał środki w wysokości 533 460,00 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego.

4. W ramach tegorocznej edycji Programu planuje się objąć usługą asystencji osobistej 20 osób niepełnosprawnych, w tym: 3 dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), 16 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (w tym: 11 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną i trudnościami związaną z mobilnością i komunikacją) oraz 1 osobę posiadającą orzeczenie o stopniu umiarkowanym.

5. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej (zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. ws. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r., poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3212), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

3) osoby wskazane przez uczestnika programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

4. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8, wymagane jest również:

1)zaświadczenie o niekaralności;

2) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Adresaci Programu, ani ich opiekunowie prawni nie ponoszą odpłatności za usługi świadczone przez Asystenta w ramach realizacji Programu.

Zapraszamy osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie i spełniające powyżej określone warunki uczestnictwa w Programie o przesłanie listem poleconym lub złożenie następujących dokumentów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 43-140 Lędziny ul. Lędzińska 24 pokój nr 3:

 • Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do ww. , a w przypadku dzieci do 16 r. ż. orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022”;
 • Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022;
 • Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022;
 • Oświadczenie o wyborze asystenta, w przypadku osób wskazujących asystenta osobistego zgodnie z zapisami Programu o wyborze asystenta wraz z informacją, iż asystent jest przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.;

Ponadto oprócz dokumentów wskazanych powyżej, w przypadku wskazania Asystentów dzieci do 16 r. ż.

 • Zaświadczenie o niekaralności;
 • Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością do 16 r. ż. spełniającego wymogi uczestnictwa w Programie.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Programie zostaną poinformowane w pierwszej kolejności telefonicznie, natomiast osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do Programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Szczegółowe zasady realizacji usługi asystencji osobistej określa Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 wraz z załącznikami (w załączeniu). I

Informacje o Programie realizowanym na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 43-140 Lędziny ul. Lędzińska 24 p. nr 6, pod nr tel.: 32 324 08 21 lub 32 324 08 12 w godzinach pracy, tj.: w poniedziałki: od godz. 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku: w godzinach: od 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godz. od 7.30 do 14.00.

Załączniki:

1.Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do ww. , a w przypadku dzieci do 16 r. ż. orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2.Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022”;

3.Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022;

4.Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022;

5.Oświadczenie o wyborze asystenta, w przypadku osób wskazujących asystenta osobistego zgodnie z zapisami Programu o wyborze asystenta wraz z informacją, iż asystent jest przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.;

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
docx 2022-04-29 1 Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej _ edycja 2022.DOCX
ilość pobrań: 101
1 Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej _ edycja 2022.DOCX 34.54KB -
docx 2022-04-29 2 Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosptawnej_edycja 2022.DOCX
ilość pobrań: 106
2 Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosptawnej_edycja 2022.DOCX 24.79KB -
docx 2022-04-29 3 Klauzula informacyjna w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej_edycja 2022.DOCX
ilość pobrań: 97
3 Klauzula informacyjna w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej_edycja 2022.DOCX 22.71KB -
docx 2022-04-29 4 Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej _ edycja 2022.DOCX
ilość pobrań: 99
4 Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej _ edycja 2022.DOCX 17.36KB -
odt 2022-04-29 5 Oświadczenie uczestnika Programu.odt
ilość pobrań: 157
5 Oświadczenie uczestnika Programu.odt 7.58KB -
odt 2022-04-29 Program_ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej_ edycja 2022.odt
ilość pobrań: 166
Program_ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej_ edycja 2022.odt 75.3KB -

do góry