• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Zawiadomienie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego

Zawiadomienie Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego

26 Marca 2021

 ZAWIADOMIENIE

STAROSTY BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego obręby ewidencyjne: Bojszowy, Bojszowy Nowe, Jedlina, Międzyrzecze, Świerczyniec, jednostka ewidencyjna Bojszowy oraz obręby ewidencyjne: Imielin i Gać, jednostka ewidencyjna Imielin, powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie.

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit a i art. 24a ust. 4 - 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2052) informuję, że w terminie od dnia 19.04.2021 r., do dnia 10.05.2021 r., w godzinach od 8.00 do 16.00, w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, z siedzibą w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, w Sali Narad, zostaną wyłożone projekty operatów opisowo - kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo - kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, uzyskać niezbędne wyjaśnienia, lub zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.

Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Bieruniu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych, od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu, lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia.

Po upływie powyższego terminu, dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu opisowo - kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym fakcie Starosta Bieruńsko-Lędziński ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa.

Zarzuty zgłaszane po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zapoznanie się z wyłożonymi do publicznego wglądu projektami operatów opisowo - kartograficznych możliwe będzie wyłącznie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty w urzędzie z uwzględnieniem obowiązujących norm sanitarnych i ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają oraz uzgadniają termin i godzinę wizyty w urzędzie pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bieruniu - tel. (32) 226 91 53 i (32) 226 91 46.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-03-26 ZAWIADOMIENIE Starosty - wyłożenie Bojszowy i Imielin.pdf
ilość pobrań: 803
ZAWIADOMIENIE Starosty - wyłożenie Bojszowy i Imielin.pdf 223.2KB zobacz

do góry