• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 28.08.2023 r.

Sesja Rady Powiatu w dniu 28.08.2023 r.

22 Sierpnia 2023

Sesja Rady Powiatu w dniu 28.08.2023 r. o godz. 15.00 odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Bieruniu, przy ul. św. Kingi 1.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2023 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2023 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX/289/23 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu w roku 2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat bieruńsko-lędziński.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat bieruńsko-lędziński.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2023-2029.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminom powiatu bieruńsko-lędzińskiego zadania publicznego pn. zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi w zakresie ich zimowego utrzymania.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej składu osobowego Komisji Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego.

14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w czerwcu 2023 r.

15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

16. Przyjęcie protokołów z LXIV, LXV i LXVI sesji Rady Powiatu.

17. Informacje i oświadczenia radnych.

18. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

Link do transmisji:

https://transmisja.esesja.pl/bierunskoledzinskipowiat

do góry