• ul. św. Kingi 1
    43-155 Bieruń
    +48 32 226 91 00
  • Godziny pracy: Poniedziałek: 7:30 - 17:00
    Wtorek - Czwartek: 7:30 - 15:30
    Piątek: 7:30 - 14:00
Strona główna/Aktualności/Sesja Rady Powiatu w dniu 26.06.2024 r. o godz. 13.00 w (..)

Sesja Rady Powiatu w dniu 26.06.2024 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Bieruniu

21 Czerwca 2024

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zatwierdzenie porządku sesji.

3. Raport o stanie powiatu

3.1. przedstawienie raportu o stanie powiatu za rok 2023,

3.2. debata nad raportem o stanie powiatu za rok 2023,

3.3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego wotum zaufania.

4. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu

4.1. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu w roku 2023 wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia powiatu,

4.2. przedstawienie uchwały RIO w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok,

4.3. przedstawienie przez przewodniczących Komisji stałych Rady Powiatu opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2023, informacji o stanie mienia powiatu oraz sprawozdania finansowego, wykonania budżetu za rok 2023,

4.4. stanowisko Komisji Rewizyjnej - przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,

4.5. przedstawienie uchwały RIO w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,

4.6. podjęcie uchwał:

a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego za rok 2023,

b) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2023.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/286/23 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego na rok 2024.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu bieruńsko-lędzińskiego na lata 2024-2029.

8. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

9. Przyjęcie planów pracy Rady i Komisji na rok 2024.

10. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu.

11. Informacje i oświadczenia radnych.

12. Zamknięcie sesji Rady Powiatu.

 

https://transmisja.esesja.pl/bierunskoledzinskipowiat

 

 

do góry