1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych w Starostwie Powiatowym w Bieruniu jest Starosta Bieruńsko-Lędziński, z siedzibą w Bieruniu przy ul. św. Kingi 1, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Zbierane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z: Rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanym dalej RODO:
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

3. Osobie, której dane dotyczą ma prawo:
 • dostępu do danych - możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane;
 • do sprostowania danych - możliwość poprawienia niepoprawnych danych lub uaktualnienia danych;
 • do ograniczenia przetwarzania - można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, np. w przypadku zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. Odblokowanie przetwarzania może nastąpić po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
 • żądania przenoszenia danych - możliwość przeniesienia danych do innego administratora. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • żądania usunięcia dotyczących jej danych osobowych - prawo to nie ma zastosowania kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, lub do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • do wniesienia sprzeciwu - możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku szczególnej sytuacji osoby, której dane dotyczą. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw nadrzędnych wobec interesów osoby, której dane dotyczą;
 • cofnięcia zgody - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna, że przetwarzanie przez administratora jej danych osobowych narusza przepisy prawa.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych  lub z przepisów szczególnych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
6. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l lub pod adresem: Starostwo Powiatowe w Bieruniu, 43-155 Bieruń, ul. św. Kingi 1, tel. 322269100