Dnia 30 sierpnia 2019 roku Zarządzeniem Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego Nr 28/2019 została powołana Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Powiatowe rady, będące organami opiniodawczo-doradczymi, składają się z 5 członków, których starosta powołuje spośród kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie danego powiatu organizacje pozarządowe oraz spośród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Na kadencję w latach 2019-2023 członkami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Bieruńsko-Lędzińskim zostali powołani:
- Magdalena Sosna - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Anna Kołodziejczyk - Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Błogosławiona Karolina,
- Teresa Misterek - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin w Chełmie Śląskim,
- Sławomir Piltz - Prezes Zarządu Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin
- Dorota Moryc - Prezes Zarządu Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach.

Spośród członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wybrano prezydium w składzie:
- Dorota Moryc – Przewodnicząca Rady,
- Teresa Misterek - wiceprzewodnicząca Rady,
- Anna Kołodziejczyk - sekretarz Rady.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560), a do jej zakresu działania należy inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Dnia 05.09.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Bieruniu odbyło się posiedzenie inauguracyjne Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, podczas którego Starosta Bieruńsko-Lędziński Bernard Bednorz wręczył członkom Rady Akty Powołania.■ PCPR

r1.jpg   r2.jpg r3.jpg   r4.jpg
 r5.jpg  r6.jpg    

Zdjęcia: M. Orzeł