W związku europejskimi uwarunkowaniami polityki rozwoju regionu i priorytetowymi celami spójności na lata 2021- 2027, pojawiła się idea na kompleksowe działanie rozwiązania problemu, a nie rozwiązanie problemu na wąskim obszarze.
Klaster to pojęcie nowe, dlatego przeprowadzono w tym temacie konsultacje z burmistrzami i wójtami gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego o stworzeniu Klastra oraz włączeniu się z tą ideą w szerszy obszar. Następstwem rozmów ma być podpisanie listu intencyjnego przez włodarzy gmin Bieruń, Lędziny, Imielin, Chełm Śląski i Bojszowy oraz Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz wpisanie ww. sygnatariuszy w programy operacyjne woj. Śląskiego, a następnie wytworzenia wiązki projektów indykatywnych (pozakonkursowych) razem z powiatami: gliwickim, lublinieckim, tarnogórskim, rybnickim, raciborskim, mikołowskim. Okazuje się, że dzięki wspólnemu działaniu pozyskanie środków z Unii Europejskiej będzie o wiele prostsze, ale i obszar działania oraz zmian będzie większy.

Cele polityki spójności 2021 – 2027:
CP 1 Inteligentniejsza Europa
CP 2 Bardziej ekologiczna, niskoemisyjna Europa
CP 3 Bardziej połączona Europa
CP 4 Bardziej prospołeczna Europa
CP 5 Europa bliższa obywatelom (obszary miejskie i wiejskie).

Co to jest Klaster?
Klaster Energii w Ustawie o OZE zdefiniowany jest jako cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446); klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej „koordynatorem klastra energii”.

wDSC_0982.jpg